İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

Bu İnternet Sitesi Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni (Metin), Esentepe  mah Kardeşler caddesi  Öztürk apt no 14 şişli İstanbul adresinde faaliyet gösteren veri sorumlusu Bayo Kozmetik ve Ticaret  Limited  Şirketi . (Şirket) tarafından işletilen ve yönetilen https://miaklinika.com / web (Site) kayıt olan Üyelere; bunlar dışında Site’ye giren Ziyaretçilere, (ikisi birlikte Kullanıcılar) Site aracılığıyla sunulan hizmetler kapsamında herhangi bir şekilde Kullanıcılardan elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında Kullanıcıyı aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Şirket, kişisel verileri, Site, sosyal medya hesapları, e-posta, posta, call center, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve bu Metin’de belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplamaktadır.

 

Kullanıcılara Site aracılığıyla sunulan hizmetler kapsamında ve herhangi bir şekilde Kullanıcıların Site’yi ziyaretleri sırasında Şirket tarafından çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

 

1 - İlgili Kişi, Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Üye

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C.K Numarası, doğum tarihi.

Müşteri İşlem

Sipariş bilgileri

İletişim Bilgisi

Kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası, ikamet adresi, ikamet edilen ülke ve şehir.

İşlem Güvenliği

IP adresi, ID bilgisi, log işlemi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, işlem tarihi ve saati.

Pazarlama

Site gezinme bilgileri, geçmiş kullanım bilgileri, alışveriş/kampanyaya verilen tepki bilgileri, hobiler, alışveriş tercihleri, çerez sahibi üçüncü partinin şirket üzerinden topladığı diğer çerez kayıtları.

Lokasyon Bilgisi

Platformlara erişilen lokasyonun bilgisi

Ziyaretçi

Kimlik Bilgisi

Cinsiyet, yaş grubu

İşlem Güvenliği

IP adresi, ID bilgisi, log işlemi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, işlem tarihi ve saati.

Lokasyon Bilgisi

Platformlara erişilen lokasyonun bilgisi

Pazarlama

Site gezinme bilgileri, geçmiş kullanım bilgileri, alışveriş/kampanyaya verilen tepki bilgileri, hobiler, alışveriş tercihleri, çerez sahibi üçüncü partinin şirket üzerinden topladığı diğer çerez kayıtları

 

2 - Hukuki Sebepler

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, veri sahiplerinin bu verileri şirkete açıklamasına konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4. maddesinde yer alan ve bu Metin’de de tekrarlanan şartlara ve ilkelere uygun olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir:

 

Üye

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Müşteri İşlem

İşlem Güvenliği

Lokasyon

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Pazarlama

 

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmesi.

Ziyaretçi

Kimlik Bilgisi

İşlem Güvenliği

Lokasyon Bilgisi

Pazarlama

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmesi.

3 - Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bu Metin kapsamında veri sahipleri 2’nci maddede yer alan kişisel verileri, bu Metin’de belirtilen genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

Üye

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi

Erişim yetkilerinin yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin oluşturulması

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin yürütülmesi

Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri İşlem

İşlem Güvenliği

Lokasyon

 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi

Erişim yetkilerinin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Pazarlama

 

Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Ziyaretçi

 

Kimlik Bilgisi

 

İşlem Güvenliği

 

Lokasyon Bilgisi

 

Pazarlama

 

Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

4 - Kişisel Verilerin Aktarımı

 

Şirket, veri sahiplerine ait elde ettiği kişisel verileri Şirketin Platformları üzerinden sunduğu hizmetleri ifa etmek amacıyla ve Metin’de beyan ettiği yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla yurtiçindeki sunucularına ve tedarikçilerine aktarabilir. Şirket ayrıca veri sahiplerine ait kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla üçüncü kişilere aktarabilir:

 

Üye

 

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgilerinin paylaşılması;

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla iş süreçlerinde hizmetlerinden yararlanılan tedarikçiler ile paylaşılması Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla depolama hizmeti alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması;

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi

 

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla depolama hizmeti alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması;

Site kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması amacıyla tedarikçilerle paylaşılması.

5 - İlgili Kişinin Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla, “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak, Şirket e-posta adresi miaklinika@gmail.com üzerinden güvenli elektronik imza ile veya kişisel e-posta adresiniz üzerinden veya Şirket Kardeşler caddesi özturk apt no 14 şişli / İstanbul adresine şahsen veya noter vasıtasıyla yazılı başvurarak gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

6 - Metin’de Yapılacak Değişiklikler

Şirket, bu Metin’de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metnin yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu Metin’deki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

www.miaklinika.com adresinde bulunan Aydınlatma Metni kapsamında, sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşmesel ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için, tarafıma yönelik yapılacak yeni ürün, yeni hizmet, özel teklif ve kampanyaların pazarlama iletişimi faaliyetleri ile ayrıca anket uygulamaları da dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin gönderiminde kullanılmasını ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimini kabul ediyorum.